-சந்திரன்சூரியன்கிரகணத்தில் மனநலம் பாதிக்கப்படுமா?

சூரியன் -பூமி -சந்திரன் அனைத்தும் ஒரே நேர் கோட்டில் வருவது சந்திர...